Về việc ban hành sổ tay học sinh, sinh viên - học kỳ hè năm học 2017 - 2018

01
01
'70

Về việc ban hành sổ tay học sinh, sinh viên - học kỳ hè năm học 2017 - 2018

 

 THÔNG BÁO

Về việc ban hành sổ tay học sinh, sinh viên - học kỳ hè năm học 2017 - 2018

Căn cứ quy chế đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành theo quyết định số 341/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 11  tháng 12  năm 2015 và được điều chỉnh theo Quyết định số 304 /QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành theo quyết định số 342/QĐ-CĐCNTĐ ngày 11/12/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành theo quyết định số 145/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 26/07/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Căn cứ tiến độ năm học 2017 – 2018 ban hành theo quyết định số 138/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 21/07/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức,

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo ban hành Sổ tay học sinh, sinh viên - học kỳ hè năm học 2017 – 2018 tại:

Đề nghị các Khoa thông báo để học sinh, sinh viên biết và thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 
  Text Box: Nơi nhận:
-	BGH;
-	Các Phòng/Khoa/TT;
-	Lưu.

 

 

(Đã ký)

 

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội