LỊCH TRỰC KHOA CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

01
01
'70

LỊCH TRỰC KHOA CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN TRỰC

GHI CHÚ

THỨ

BUỔI

 

01

Nguyễn Minh Chương

Trưởng khoa

3

Sáng

 

5

Sáng, chiều

 

6

Sáng

 

02

Nguyễn Kim Đăng

TBM Cơ điện tử

2

Sáng, chiều

 

3

Chiều

 

4

Sáng, chiều

 

6

Chiều

 

7

Sáng

 

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội