Cơ sở vật chất

01
01
'70

Cơ sở vật chất tại khoa Công nghệ tự động gồm 6 phòng thực hành:Phòng Điện-Khí nén, Phòng Đo lường -  Cảm biến, Phòng PLC - Vi điều khiển, Phòng Robot, Phòng Cơ điện tử và Phòng Thực hiện dự án

Phòng thực hành Điện - Khí nén

Phòng thực hành Đo lường - Cảm biến

Phòng thực hành PLC - Vi điều khiển

Phòng thực hành Robot

Phòng thực hành Cơ điện tử

Phòng Thiết kế và Thực hiện dự án

Từ khóa: