Nhân sự

01
01
'70

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

Khoa Công nghệ Tự động có đội ngũ giảng viên năng động nhiệt tình, có phương pháp sư phạm tốt giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao được tham gia các khóa tập huấn chuyên ngành trong nước và ngoài nước.

 

 

STT HÌNH HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH HỌC VỊ GHI CHÚ
1

Thầy Nguyễn Minh Chương

Email: nguyenminhchuong@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ Trưởng khoa
2

Thầy Nguyễn Kim Đăng

Email: kimdang@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ TBM Cơ điện tử
3

Thầy Trần Hồng Văn

Email: trahova@tdc.edu.vn

Giảng viên Tiến sĩ Trưởng phòng Khoa học công nghệ
4

Thầy Nguyễn Ngô Thanh Tân

Email: tannnt@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  
5

Thầy Nguyễn Chí Thành

Email: thanhcn@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  
6

Cô Hoàng Minh Hạnh

Email: hanhhm@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ

Bí thư Liên chi đoàn khoa CNTĐ

Chủ nhiệm CLB VOVINAM

7

Thầy Nguyễn Duy Phú

Email: nguyenduyphu@tdc.edu.vn

Giảng viên Kỹ sư

 

8

Cô Ngô Hoàng Thủy

Email: hoangthuy@tdc.edu.vn

Chuyên viên Thạc sĩ Thư ký khoa
9

Thầy Dương Chí Trọng

Email: chitrong@tdc.edu.vn

Chuyên viên Kỹ sư Quản lý xưởng thực hành
10

Cô Nguyễn Ngọc Linh

Email: nguyenngoclinh@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  
11

Thầy Đào Quang Tuyến

Email: tuyendq@tdc.edu.vn

Giảng viên Kỹ sư Chủ nhiệm CLB Sáng tạo kỹ thuật
12

Thầy Lê Thái Dũng

Email: lethaidung@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  
13

Thầy Trầm Tiến Thịnh

Email: tramtienthinh@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Tự động hóa

 

Từ khóa: