27
Tháng 05

Chọn học ngành CNKT Cơ điện tử hay CNKT Điều khiển & Tự động hóa

Chọn học ngành CNKT Cơ điện tử hay CNKT Điều khiển & Tự động hóa

[...]

27
Tháng 05

CNKT Điều khiển và Tự động hóa

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thuộc khoa Công nghệ tự động đào tạo theo hướng lắp đặt, bảo[...]

27
Tháng 05

CNKT Cơ điện tử

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử thuộc khoa Công nghệ tự động đào tạo theo hướng lắp đặt, bảo trì và vận hành[...]

Sự kiện

Mạng xã hội