THÔNG BÁO Về việc cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Đợt 1 năm 2018

01
01
'70

THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Đợt 1 năm 2018

 

                    Nhằm thực hiện việc cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) cho các sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ. Nhà trường sẽ tổ chức xét cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh - đợt 1  năm 2018 cho sinh viên bậc cao đẳng như sau:

  1. Điều kiện cấp chứng chỉ GDQP-AN:
  • Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng.
  • Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình.
  1. Lệ phí cấp chứng chỉ:  50.000 đồng/chứng chỉ.
  2. Thủ tục đăng ký: Sinh viên đủ điều kiện đăng ký cấp chứng chỉ GDQP-AN đăng ký và đóng lệ phí tại phòng Tài chính – Kế toán từ 08/5/2018 đến 30/6/2018.
  3. Thời gian cấp chứng chỉ: Từ  16/07/2018                 
  4. Nơi phát chứng chỉ: Phòng Quản lý đào tạo

Lưu ý: Để việc in chứng chỉ đảm bảo đúng các thông tin của sinh viên, đề nghị  sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trên trang online.tdc.edu.vn và điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có sai lệch) tại phòng CTCT- HSSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2018 (sinh viên mang theo giấy khai sinh khi đi điều chỉnh thông tin cá nhân).

Đề nghị các Khoa thông báo nội dung thông báo này cho cố vấn học tập và các sinh viên.

Trân trọng kính chào./.

          TL. HIỆU TRƯỞNG           

      TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

  • Các khoa;
  • P. CTCTHSSV, P. TCKT;                                                                 (đã ký)
  • Lưu, QLĐT.                                                                                          

 

     Phạm Quang Tuấn

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội