Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 2015, trung cấp 2014, 2015, 2016

01
01
'70

Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 2015, trung cấp 2014, 2015, 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         

        Số: 28/KH-CNTD-KTĐ                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ Cao đẳng khóa 2015

và trình độ Trung cấp khóa 2014, 2015, 2016

 

Căn cứ kế hoạch số: 10/KH-CNTĐ-ĐT, ngày 30/01/2018 của Phòng QLĐT về tổ chức xét học vụ, xét và công nhận tốt nghiệp năm học 2017-2018.

            Nay khoa Công nghệ Tự động thông báo đến sinh viên trình độ Cao đẳng khóa 2015, trình độ Trung cấp khóa 2014, 2015, 2016 các điều kiện xét tốt nghiệp như sau:

 • Hoàn thành chương trình của khóa học điểm trung bình tích lũy đạt 6.0 trở lên.
 • Số tín chỉ tích lũy:
 • Trình độ Cao đẳng khóa 2015: 85
 • Trình độ Trung cấp:
 • Khóa 2014: 81
 • Khóa 2015 : 67
 • Khóa 2015 (hệ 3 năm): 126
 • Khóa 2016: 67
 • Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu).
 2. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng (1 bản sao).
 3. Chứng chỉ tin học B hoặc chứng chỉ tin học nâng cao ( do trường CĐCN Thủ Đức cấp 02 bản sao có công chứng).
 4. Chứng chỉ tiếng anh TOIEC 350 điểm trở lên (2 bản sao có công chứng).
 1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu).
 2. Chứng chỉ tin học A hoặc chứng chỉ tin học cơ bản ( do trường CĐCN Thủ Đức cấp 02 bản sao có công chứng).
 3. Chứng chỉ tiếng anh TOIEC 250 điểm trở lên (2 bản sao có công chứng).

 

 • Thời gian: từ ngày 10/07/2018 đến 04/08/2018 các trường hợp nộp trễ sẽ xét trong đợt sau.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

 • CVHT các lớp;
 • Lưu:

                                                                                             Q.TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                         (đã ký)

                                                                                      NGUYỄN MINH CHƯƠNG

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội