Thông tin về đường link dạy học trực tuyến khóa 2019, 2020 từ 13/9/2021

01
01
'70

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

 Số: 61/CNTĐ-KTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2021

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

v/v Thông tin đường link dạy trực tuyến của Gv giảng dạy các lớp học phần khóa 2019, 2020 bắt đầu từ 13/09/2021

 

Thực hiện thông báo số:78/TB-CNTĐ-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Phòng Quản lý Đào tạo về việc lập kế hoạch dạy học trực tuyến học kỳ 1 – Năm học 2021-2022, nay Khoa Công nghệ Tự động thông báo đến sinh viên về đường Link dạy trực tuyến của những giảng viên thuộc khoa bắt đầu dạy từ 13/9 /2021 như sau:

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

MÃ LỚP HP

MÃ ĐƯỜNG LINK

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Chương

CNC12302001

https://meet.google.com/vpy-bgsb-tvm

Sđt: 0919177797

Email: nguyenminhchuong@tdc.edu.vn

CNC12302002

https://meet.google.com/vtx-brto-yhv

CNC12302003

https://meet.google.com/xqt-pkxz-ogm

CNC12302004

https://meet.google.com/hav-gxpz-joc

CNC12302005

https://meet.google.com/dzg-runo-vxi

2

Nguyễn Chí Thành

CNK13004003

https://meet.google.com/zxk-vkqu-rhw

Sđt: 0909359305

Email: thanhcn@tdc.edu.vn

CNK13004004

https://meet.google.com/rws-ugrz-vjf

CNK13004005

https://meet.google.com/icn-wmwg-okq

CNK13004006

https://meet.google.com/hih-dyzo-tuu

CNK13004007

https://meet.google.com/fyb-pcod-ojp

3

Đào Quang Tuyến

 

 

CNK13011001

https://meet.google.com/dfp-aced-jtr

 

 

 

 Sđt: 0783687696

Email: tuyendq@tdc.edu.vn

 

CNK13011002

https://meet.google.com/ubt-ijhk-wcj

 

TNC12903002

https://meet.google.com/muu-oqzs-fcc

TNC12903003

https://meet.google.com/nkf-iifs-owd

TNC12903001

https://meet.google.com/jrb-gqnr-uid

 

4

Nguyễn Ngọc Linh

CNK13003001

https://meet.google.com/wno-jovf-wjq

 

Sđt: 0772821096

Email: nguyenngoclinh@tdc.edu.vn

CNK13003002

https://meet.google.com/cng-hroy-jps

 

CNK13003003

https://meet.google.com/iau-zisf-smf

 

CNK13003004

https://meet.google.com/hzf-qrfb-cfb

 

TNC12906001

https://meet.google.com/ssy-qbdd-jzb

 

TNC12906002

https://meet.google.com/rrq-dnyz-vjr

 

TNC12906003

https://meet.google.com/dxw-zmyu-zdq

 

5

Trầm Tiến Thịnh

CSK12301001

https://meet.google.com/lookup/h5zu7y44jt

Sđt: 0909179013

Email: tramtienthinh@tdc.edu.vn

CSK12301002

https://meet.google.com/lookup/amle76whfk

6

Nguyễn Duy Phú

CNK13009001

meet.google.com/iib-wnjh-ysj

Sđt: 0973921511

Email: nguyenduyphu@tdc.edu.vn

CNK13009002

meet.google.com/dzx-vktv-hxg

CNC12302007

meet.google.com/nom-ooat-ktn

CNC12302006

meet.google.com/tnq-tajb-jqe

7

Nguyễn Kim Đăng

CNK13004001

https://meet.google.com/vft-dfzi-mci

Sđt: 0389975338

Email: kimdang@tdc.edu.vn

 

CNK13004002

https://meet.google.com/tut-rfya-zrp

8

Hoàng Minh Hạnh

CSK12904001

meet.google.com/wja-succ-yvo

Sđt: 0902025857

Email: hanhhm@tdc.edu.vn

 

CSK12904002

CNC12906001

meet.google.com/dfv-xkgd-kri

CNC12909003

CSC12301001

CSC12901001

meet.google.com/ebs-tfod-gsd

CNC12906002

CSK12904003

meet.google.com/dbo-ewev-yhk

CNC12909001

meet.google.com/opw-sgvj-jwa

CNC12909002

meet.google.com/smv-rpse-zft

9

Nguyễn Hùng Linh

CSC123060

https://meet.google.com/rcp-xomj-aft

Sđt:  0352552678

10

Trương Đình Sĩ

CSC12307001

https://meet.google.com/hau-fsfs-mca

Sđt:  0937202686

CSC12307002

https://meet.google.com/utz-rgnr-kto

 

 

 

Nơi nhận:

Như CVHT các lớp, website khoa;

- Lưu: K.TĐ.

                        TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                            Nguyễn Minh Chương

 

 

 

Từ khóa: