Chuyên mục: Sự kiện sắp diễn ra

Thông báo v/v tổ chức hội thảo phương pháp giảng dạy môn học nhập môn kỹ thuật

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc         Số:  15 /TB- CNTĐ-KTĐ                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2016   THÔNG BÁO v/v tổ chức hội thảo phương pháp […]

Xem tiếp